مجوز فعالیت نظام صنفی رایانه ای استان تهران
گواهینامه شورای عالی انفورماتیک
دانش بنیان تولیدی نوع 1